Co je Lean Startup + metody Lean Startup

lean startup

Lean Startup

Lean principy byly vyvinuty na začátku sedmdesátých let společností Toyota v Japonsku. Tato firma implementovala úzkou (lean) výrobní metodu proto, aby optimalizovala své výrobní procesy (Womack & Jones, 2003). Základní myšlenka lean principů je zefektivnit výrobní proces snížením jakéhokoli odpadu v procesu – to může znamenat buď snížení zdrojů (lidských nebo materiálních), nebo odstranění zbytečných činností nebo výdajů, jako je např. zmenšení skladovacího prostoru. Tato strategie způsobila revoluci výrobních procesů v automobilovém průmyslu.

Od této doby se staly lean zásady důležité také pro management jako takový, ale i pro další obory, jako je oblast IT, kde jsou hojně využívány lean koncepty. Tyto metody se aplikuji i v čistě nevýrobním prostředí. Příkladem je „Lean Startup“ (Ries, 2017) – inovativní metoda pro začínající společnosti, která tvrdí, že nejefektivnější inovace je ta, o kterou uživatelé mají skutečně zájem a je po nich poptávka. Dle Riese (Ries, 2017) je největší chybou vytváření produktu nebo služby, které nikdo nepotřebuje. Tento koncept je vysoce relevantní pro jakoukoli strategii nebo metodu zaměřenou na práci s inovacemi.

Termín „Lean Startup“ byl vyvinut v oblasti IT pro softwarové startupy. Tento pojem se ale čím dál více používá i pro jiné druhy inovačních projektů v jiných oborech. Startup je definován jako lidská instituce určená k vytváření nových produktů a služeb v rámci podmínek extrémní nejistoty. Proto nejsou všechny nové společnosti klasifikovány jako startup a na druhou stranu i zaběhlé velké nadnárodní společnosti mohou někdy odpovídat pojmu startup. (Ries, 2017)

Pokud si startup nemůže dovolit, aby jeho celá investice závisela na úspěchu jednoho produktu nebo služby, metodika lean startup navrhuje, že vývojem a uvedením minimálního životaschopného produktu (MVP), který ještě není dokončen, může společnost využít zpětnou vazbu zákazníků na základě které může dále přizpůsobit produkt nebo službu specifickým potřebám jeho zákazníků. (Ries, 2011)

Lean startup – metody

V další části si představíme nejpoužívanější nástroje metody lean startup, které definoval Erick Ries ve své knize The Lean Startup (2011) a dále metody, které navazují na tyto metody a obohacují je.

MVP

Jedním z nejdůležitějších kroků metodiky Lean Startup je definice minimálního životaschopného produktu (MVP), který je nezbytný pro zahájení učícího procesu integrací zpětné vazby od prvních uživatelů. (Lenarduzzi & Taibi, 2016)

Minimálním životaschopným produktem (MVP) je varianta nového produktu, která startupu umožňuje shromáždit maximální množství ověřených informací o zákaznících s nejmenší námahou. Cílem MVP je otestovat základní podnikatelské hypotézy a pomoci podnikatelům zahájit proces učení co nejrychleji, tím, že právě tento MVP uvedeme do testování mezi uživatele. (Ries, 2011)

Klíčové prvky MVP dle agentury Pixelfield („MVP – What Is It and Why Is It Crucial for Your Business?“):

 • Funkcionalita – sada funkcí, které tvoří jasnou hodnotu pro uživatele
 • Design – design musí být dle nejvyšších standardů
 • Spolehlivost – nejvyšší spolehlivost musí být dosažena testováním Použitelnost – MVP musí být snadno použitelné a intuitivní

 

Učící smyčka – Build-Learn-Measure        

Učící smyčka Build – Measure – Learn zdůrazňuje rychlost jako klíčový prvek vývoje produktu. Efektivita týmu nebo společnosti je určena schopností vytvářet nápady následované rychlostí tvorby minimálního životaschopného produktu tedy ztvárněním tohoto nápadu a následného měření jeho fungování na trhu a poučením se z tohoto testu. Jedná se o učební cyklus přeměny nápadů na produkt, měření reakcí a chování zákazníků vůči zabudovaným produktům a poté rozhodnutí, zda tento nápad vytrvat nebo otočit; tento proces se opakuje tolikrát, kolikrát je třeba. (Maurya, 2012)

 

Customer development

Customer development, respektive vývoj zákazníků, je pojem definovaným Stevem Blankem. Vývoj zákazníků (customer development) je jednou ze tří částí, které tvoří lean startup (Business Model Design, Customer Development, Agile Engineering). Blank první definoval zákaznický vývoj ve své knize „The Four Steps to the Epiphany“ a následně přepracoval své myšlenky v knize „The Startup Owner’s Manual“. (Blank & Dorf, 2012)

Za touto metodou stojí myšlenka, že kromě procesu vývoje produktu potřebuje startup také proces vývoje zákazníka, aby dokázal zákazníky najít a porozumět jim. Tato metoda vede k vývoji řešení, která jsou založená na přístupu, který se zaměřuje primárně na uživatele a jeho potřeby. Tento proces předpokládá, že startupy mají neotestované hypotézy o svém byznys modelu. Nevědí přesně kdo jsou zákazníci, jakou funkcionalitu chtějí, jaký komunikační kanál použít a spoustu dalších oblastí, které neznají. Klíčovým přístupem je „jít co nejdříve mezi lidi“ a zjišťovat jejich přímou zpětnou vazbu. (Maurya, 2012).

4 kroky procesu budování zákazníků

 1. Objevení zákazníka – Tvorba hypotéz na základě podnikatelské vize zakladatele. Na základě této vize vzniká plán na testování zákaznických reakcí.
 2. Validace zákazníka – Testuje, zda byznys model je opakovatelný a škálovatelný.
 3. Budování zákazníků – Tvorba koncových uživatelů díky stimulaci poptávky.
 4. Přeměna společnosti ze startupu na společnost škálující svůj zaběhlý byznys model. (Maurya, 2012).

 

Smoke test

Smoke test je metoda pro určení, zda existuje dostatečná poptávka zákazníků na návrh hodnoty produktu nebo služby, které odůvodňují vytvoření skutečného produktu nebo služby. Proto se obvykle využívá jednostránkový web, který popisuje produkt a žádá návštěvníka, aby se zaregistroval k produktu nebo službě dříve, než bude produkt nebo služba skutečně dostupná. Zákazník si není vědom toho, že produkt nebo služba dosud neexistuje, ale musí zadat určitou formu platby, nebo podobnou interakci, aby získal přístup. Tato interakce může být provedena prostřednictvím peněz, ekvivalentu peněz, času, pozornosti, sdílení v rámci sítě uživatele nebo jednoduše pomocí dat (žádost o emailovou adresu k registraci). (Blank & Dorf, 2012)

 

Lean Analytics

Lean Startup pomáhá strukturovat proces rozvoje startupu a následně identifikovat a analyzovat ty nejrizikovější části daného projektu. Lean Analytics slouží k měření tohoto procesu a pomáhá nám ptát se na ty správné otázky, ve správný čas.

V rámci metodiky Lean Startup existuje několik podkategorií. Jednou z nich je právě Lean Analytics, která pokrývá část metodiky – Measure (měř) a Learn (uč se). Protože pokud nemůžeme měřit, pak se nemůžeme ani učit a rozhodovat. Společnosti aplikující metodiku lean startup musí vědět, co je důležité sledovat, proč by to měly sledovat a jakým způsobem to sledovat.

 • Definice správné metriky

Před samotnou definicí toho, co je správná metrika musíme nejprve definovat, co je to vůbec analytika. Yoskovitz (Croll & Yoskovitz, 2013) definuje analytiku jako měřítko směřování směrem k obchodním cílům.  Jakmile známe naše obchodní cíle, potřebujeme měřit, zda těchto daných cílů dosahujeme. Dobrá metrika dle Yoskovitze musí být:

 • Porovnatelná
 • Pochopitelná
 • Poměr/procentuální vyjádření
 • Vlivná na naše rozhodování
 • Typy metrik

Metodika Lean Analytics rozděluje metriky několika způsoby. Nejprve základním způsobem na kvalitativní a kvantitativní.

Dále je dělí na tzv. „Vanity metrics“ nebo „Actionable metrics. Vanity metrics jsou metriky, které nám dělají radost, ale nemají hlubokosáhlejší dosah. Kdežto actionable metrics, jsou metriky, které mají vliv na naše chování a nutí nás změnit ho.

Dále metriky dělí na tzv. „Exploratory“ (explorační) a „Reporting metrics“ (reportovací metriky). A nakonec je dělí na tzv. lagging a leading metriky. Lagging metriky jsou metriky, které vypovídají o historických faktech, například návštěvnost webu. Leading indikátor, také popisuje historická data, jsou to ale data, která dokážou predikovat určitý problém do budoucna. Například počet stížností zákazníků je leading metrika, jelikož dokáže predikovat fakt, že můžeme přijít v budoucnu o tyto zákazníky.(Croll & Yoskovitz, 2013)

Segmentace

Dle knihy Marketing Principles (Pride et al., 2012) je segmentace trhu proces rozdělení masových trhů na skupiny s podobnými potřebami a přáními. Důvodem segmentace trhu je dosáhnutí konkurenční výhody a lepší výkonnosti firmy.  Segmentace tedy slouží k:

 • identifikování segmentů poptávky
 • zacílení na specifické segmenty poptávky
 • definování specifických „marketingové mixy “pro každý segment

Z ekonomického hlediska je segmentace postavena na předpokladu, že různorodost poptávky umožňuje, aby byla poptávka rozdělena do segmentů s odlišnými poptávkovými funkcemi. (Dickson & Ginter, 1987) Na webových stránkách můžeme segmentovat návštěvníky podle řady technických a demografických informací. (Kaushik, 2009)

Kohorty

Abychom pochopili, co je kohortní analýza, je nutné nejprve definovat „kohortu“. Tento termín se týká podskupiny lidí seskupených na základě společného parametru, např. datum prvního nákupu. (Kaushik, 2009) Společnost Google (The Cohort Analysis report – Analytics Help) ji definuje jako skupinu uživatelů, kteří sdílejí společnou charakteristiku určenou dimenzí analytického nástroje Google Analytics. Kohortní analýza je tedy procesem analýzy chování skupin uživatelů. Můžeme vzájemně porovnávat skupiny a hledat rozdíly a trendy.

 

A/B testování  a  multivariantní testování

A/B testování je metodologie uživatelského testování založená na srovnávání výsledků 2 a více variant testu. (Longbotham, b.r.). Různé skupiny lidí jsou vystaveny různým podobám uživatelského zážitku. Pokud změna spočívá pouze ve změně jednoho parametru, hovoříme o A/B testu, pokud změna spočívá ve změně více parametrů, hovoříme o multivariantním testu. (Croll & Yoskovitz, 2013)

Obsah

O Lukáši Lískovcovi

O Lukáši Lískovcovi

Pomáhám klientům s růstem jejich firem prostřednictvím implementace marketingu založeného na datech, digitalizovaných prodejních procesech a technologiích, které mají v tomto procesu přidanou hodnotu.

Přečti si jeden z mých článků!
Zabere ti jen chvilku tvého času, ale o to více tě obohatí spoustou nových informací!

Zjistěte více

Lean Startup

Lean principy byly vyvinuty na začátku sedmdesátých let společností Toyota v Japonsku. Tato firma implementovala úzkou (lean) výrobní metodu proto, aby optimalizovala své výrobní procesy (Womack & Jones, 2003). Základní myšlenka lean principů je zefektivnit výrobní proces snížením jakéhokoli odpadu v procesu – to může znamenat buď snížení zdrojů (lidských nebo materiálních), nebo odstranění zbytečných činností nebo výdajů, jako je např. zmenšení skladovacího prostoru. Tato strategie způsobila revoluci výrobních procesů v automobilovém průmyslu.

Od této doby se staly lean zásady důležité také pro management jako takový, ale i pro další obory, jako je oblast IT, kde jsou hojně využívány lean koncepty. Tyto metody se aplikuji i v čistě nevýrobním prostředí. Příkladem je „Lean Startup“ (Ries, 2017) – inovativní metoda pro začínající společnosti, která tvrdí, že nejefektivnější inovace je ta, o kterou uživatelé mají skutečně zájem a je po nich poptávka. Dle Riese (Ries, 2017) je největší chybou vytváření produktu nebo služby, které nikdo nepotřebuje. Tento koncept je vysoce relevantní pro jakoukoli strategii nebo metodu zaměřenou na práci s inovacemi.

Termín „Lean Startup“ byl vyvinut v oblasti IT pro softwarové startupy. Tento pojem se ale čím dál více používá i pro jiné druhy inovačních projektů v jiných oborech. Startup je definován jako lidská instituce určená k vytváření nových produktů a služeb v rámci podmínek extrémní nejistoty. Proto nejsou všechny nové společnosti klasifikovány jako startup a na druhou stranu i zaběhlé velké nadnárodní společnosti mohou někdy odpovídat pojmu startup. (Ries, 2017)

Pokud si startup nemůže dovolit, aby jeho celá investice závisela na úspěchu jednoho produktu nebo služby, metodika lean startup navrhuje, že vývojem a uvedením minimálního životaschopného produktu (MVP), který ještě není dokončen, může společnost využít zpětnou vazbu zákazníků na základě které může dále přizpůsobit produkt nebo službu specifickým potřebám jeho zákazníků. (Ries, 2011)

Lean startup – metody

V další části si představíme nejpoužívanější nástroje metody lean startup, které definoval Erick Ries ve své knize The Lean Startup (2011) a dále metody, které navazují na tyto metody a obohacují je.

MVP

Jedním z nejdůležitějších kroků metodiky Lean Startup je definice minimálního životaschopného produktu (MVP), který je nezbytný pro zahájení učícího procesu integrací zpětné vazby od prvních uživatelů. (Lenarduzzi & Taibi, 2016)

Minimálním životaschopným produktem (MVP) je varianta nového produktu, která startupu umožňuje shromáždit maximální množství ověřených informací o zákaznících s nejmenší námahou. Cílem MVP je otestovat základní podnikatelské hypotézy a pomoci podnikatelům zahájit proces učení co nejrychleji, tím, že právě tento MVP uvedeme do testování mezi uživatele. (Ries, 2011)

Klíčové prvky MVP dle agentury Pixelfield („MVP – What Is It and Why Is It Crucial for Your Business?“):

 • Funkcionalita – sada funkcí, které tvoří jasnou hodnotu pro uživatele
 • Design – design musí být dle nejvyšších standardů
 • Spolehlivost – nejvyšší spolehlivost musí být dosažena testováním Použitelnost – MVP musí být snadno použitelné a intuitivní

 

Učící smyčka – Build-Learn-Measure        

Učící smyčka Build – Measure – Learn zdůrazňuje rychlost jako klíčový prvek vývoje produktu. Efektivita týmu nebo společnosti je určena schopností vytvářet nápady následované rychlostí tvorby minimálního životaschopného produktu tedy ztvárněním tohoto nápadu a následného měření jeho fungování na trhu a poučením se z tohoto testu. Jedná se o učební cyklus přeměny nápadů na produkt, měření reakcí a chování zákazníků vůči zabudovaným produktům a poté rozhodnutí, zda tento nápad vytrvat nebo otočit; tento proces se opakuje tolikrát, kolikrát je třeba. (Maurya, 2012)

 

Customer development

Customer development, respektive vývoj zákazníků, je pojem definovaným Stevem Blankem. Vývoj zákazníků (customer development) je jednou ze tří částí, které tvoří lean startup (Business Model Design, Customer Development, Agile Engineering). Blank první definoval zákaznický vývoj ve své knize „The Four Steps to the Epiphany“ a následně přepracoval své myšlenky v knize „The Startup Owner’s Manual“. (Blank & Dorf, 2012)

Za touto metodou stojí myšlenka, že kromě procesu vývoje produktu potřebuje startup také proces vývoje zákazníka, aby dokázal zákazníky najít a porozumět jim. Tato metoda vede k vývoji řešení, která jsou založená na přístupu, který se zaměřuje primárně na uživatele a jeho potřeby. Tento proces předpokládá, že startupy mají neotestované hypotézy o svém byznys modelu. Nevědí přesně kdo jsou zákazníci, jakou funkcionalitu chtějí, jaký komunikační kanál použít a spoustu dalších oblastí, které neznají. Klíčovým přístupem je „jít co nejdříve mezi lidi“ a zjišťovat jejich přímou zpětnou vazbu. (Maurya, 2012).

4 kroky procesu budování zákazníků

 1. Objevení zákazníka – Tvorba hypotéz na základě podnikatelské vize zakladatele. Na základě této vize vzniká plán na testování zákaznických reakcí.
 2. Validace zákazníka – Testuje, zda byznys model je opakovatelný a škálovatelný.
 3. Budování zákazníků – Tvorba koncových uživatelů díky stimulaci poptávky.
 4. Přeměna společnosti ze startupu na společnost škálující svůj zaběhlý byznys model. (Maurya, 2012).

 

Smoke test

Smoke test je metoda pro určení, zda existuje dostatečná poptávka zákazníků na návrh hodnoty produktu nebo služby, které odůvodňují vytvoření skutečného produktu nebo služby. Proto se obvykle využívá jednostránkový web, který popisuje produkt a žádá návštěvníka, aby se zaregistroval k produktu nebo službě dříve, než bude produkt nebo služba skutečně dostupná. Zákazník si není vědom toho, že produkt nebo služba dosud neexistuje, ale musí zadat určitou formu platby, nebo podobnou interakci, aby získal přístup. Tato interakce může být provedena prostřednictvím peněz, ekvivalentu peněz, času, pozornosti, sdílení v rámci sítě uživatele nebo jednoduše pomocí dat (žádost o emailovou adresu k registraci). (Blank & Dorf, 2012)

 

Lean Analytics

Lean Startup pomáhá strukturovat proces rozvoje startupu a následně identifikovat a analyzovat ty nejrizikovější části daného projektu. Lean Analytics slouží k měření tohoto procesu a pomáhá nám ptát se na ty správné otázky, ve správný čas.

V rámci metodiky Lean Startup existuje několik podkategorií. Jednou z nich je právě Lean Analytics, která pokrývá část metodiky – Measure (měř) a Learn (uč se). Protože pokud nemůžeme měřit, pak se nemůžeme ani učit a rozhodovat. Společnosti aplikující metodiku lean startup musí vědět, co je důležité sledovat, proč by to měly sledovat a jakým způsobem to sledovat.

 • Definice správné metriky

Před samotnou definicí toho, co je správná metrika musíme nejprve definovat, co je to vůbec analytika. Yoskovitz (Croll & Yoskovitz, 2013) definuje analytiku jako měřítko směřování směrem k obchodním cílům.  Jakmile známe naše obchodní cíle, potřebujeme měřit, zda těchto daných cílů dosahujeme. Dobrá metrika dle Yoskovitze musí být:

 • Porovnatelná
 • Pochopitelná
 • Poměr/procentuální vyjádření
 • Vlivná na naše rozhodování
 • Typy metrik

Metodika Lean Analytics rozděluje metriky několika způsoby. Nejprve základním způsobem na kvalitativní a kvantitativní.

Dále je dělí na tzv. „Vanity metrics“ nebo „Actionable metrics. Vanity metrics jsou metriky, které nám dělají radost, ale nemají hlubokosáhlejší dosah. Kdežto actionable metrics, jsou metriky, které mají vliv na naše chování a nutí nás změnit ho.

Dále metriky dělí na tzv. „Exploratory“ (explorační) a „Reporting metrics“ (reportovací metriky). A nakonec je dělí na tzv. lagging a leading metriky. Lagging metriky jsou metriky, které vypovídají o historických faktech, například návštěvnost webu. Leading indikátor, také popisuje historická data, jsou to ale data, která dokážou predikovat určitý problém do budoucna. Například počet stížností zákazníků je leading metrika, jelikož dokáže predikovat fakt, že můžeme přijít v budoucnu o tyto zákazníky.(Croll & Yoskovitz, 2013)

Segmentace

Dle knihy Marketing Principles (Pride et al., 2012) je segmentace trhu proces rozdělení masových trhů na skupiny s podobnými potřebami a přáními. Důvodem segmentace trhu je dosáhnutí konkurenční výhody a lepší výkonnosti firmy.  Segmentace tedy slouží k:

 • identifikování segmentů poptávky
 • zacílení na specifické segmenty poptávky
 • definování specifických „marketingové mixy “pro každý segment

Z ekonomického hlediska je segmentace postavena na předpokladu, že různorodost poptávky umožňuje, aby byla poptávka rozdělena do segmentů s odlišnými poptávkovými funkcemi. (Dickson & Ginter, 1987) Na webových stránkách můžeme segmentovat návštěvníky podle řady technických a demografických informací. (Kaushik, 2009)

Kohorty

Abychom pochopili, co je kohortní analýza, je nutné nejprve definovat „kohortu“. Tento termín se týká podskupiny lidí seskupených na základě společného parametru, např. datum prvního nákupu. (Kaushik, 2009) Společnost Google (The Cohort Analysis report – Analytics Help) ji definuje jako skupinu uživatelů, kteří sdílejí společnou charakteristiku určenou dimenzí analytického nástroje Google Analytics. Kohortní analýza je tedy procesem analýzy chování skupin uživatelů. Můžeme vzájemně porovnávat skupiny a hledat rozdíly a trendy.

 

A/B testování  a  multivariantní testování

A/B testování je metodologie uživatelského testování založená na srovnávání výsledků 2 a více variant testu. (Longbotham, b.r.). Různé skupiny lidí jsou vystaveny různým podobám uživatelského zážitku. Pokud změna spočívá pouze ve změně jednoho parametru, hovoříme o A/B testu, pokud změna spočívá ve změně více parametrů, hovoříme o multivariantním testu. (Croll & Yoskovitz, 2013)

O Lukáši Lískovcovi

O Lukáši Lískovcovi

Pomáhám klientům s růstem jejich firem prostřednictvím implementace marketingu založeného na datech, digitalizovaných prodejních procesech a technologiích, které mají v tomto procesu přidanou hodnotu.

Přečti si jeden z mých článků!
Zabere ti jen chvilku tvého času, ale o to více tě obohatí spoustou nových informací!

Zjistěte více
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Další články z blogu:

Jsem tu pro Váš byznys, neváhejte mě kontaktovat:

Implementation of technologies

I implement and effectively manage services of Google, Facebook and Seznam including specilized tools like Mixpanel, Hotjar or Adform.

Advertia Digital

Klukům z Advertie pomáhám s digitální analytikou a obecně technologiemi v marketingu.

advertia digital

Interpretace dat

Základem správného řízení firem je využívání dat. Co člověk neměří, to neřídí. Vytvořím pro Vás přehledný systém reportování, díky kterému zjistíte, jak se uživatelé na vašem webu chovají a proč se tak chovají. Dokážu také udělat ad hoc analýzy na základě kterých je možné stavět hypotézy o problematických oblastech vašeho podnikání.

Data-driven online marketing

Na zákaldě dat, analýzy uživatelů a vašeho podnikání Vám vytvořím online marketingovou strategie, která přinese měřitelné výsledky. Vaše marketingové kampaně tak budete mít vždy pod kontrolou. 

Data-driven proces změny

Využijte potenciál svého podnikání naplno. Provedu Vás procesem validace podnikatelského modelu, zaměříme se na pochopení cílové skupiny a optimalizaci celého marketingového mixu. Dále díky kvalitní implementaci analytických a testovacích nástrojů zefektivním pohyb uživatelů na webu a maximalizuji jeho výdělečnost.

Komplexní eCommerce poradenství

Potřebujete vymyslet celou Vaši digitální strategii? Přemýšlíte jak posunout Váš startup nebo zaběhlou firmu dále? Chcete zjistit názor zkušeného odborníka na Váš online projekt? Pojďte si o tom popovídat. Probereme zda Váš projekt má na trhu šanci, případně jak ho zefektivnit, kolik Vás to může stát a kolik to může vydělat.

Zprostředkování podpůrných služeb

Potřebujete spolehlivého grafika? Nebo programátora? Nenaleťte a nechte si doporučit dodavatele, který je již ověřený nejen mnou, ale i dalšími referenčními projekty. Od grafiky a překladů, přes vkládání dat až po linkbuilding.

Optimics

Má role v Optimicsu začala na pozici analytika, právě díky tomu mám stále velmi velký focus na data a jejich interpretaci. Postupem času jsem se přesunul do pozice více zaměřené na sales/business development. Společně se zbytkem týmu pomáhám vést směřování firmy z hlediska akvizice a spoluprací s klíčovými partnery, jako například Google, s kterým velmi úzce pracuji a pravidelně se účastním událostí ve Varšavě a Dublinu. V Optimicsu také zajišťuji přesah do marketingových oblastí. Právě díky Optimicsu jsem získal mnoho zkušeností díky práci pro největší klienty v ČR (Mall, Skoda, Kiwi, Invia).

optimics

Acomware

Acomware je agentura, ve které jsem měl svoje první oficiální zaměstnání na pozici PPC stážisty. Díky této zkušenosti jsem nabral základní přehled o tom jak to funguje v běžných agenturách.

Acomware

Interpretation of data

I will tell you a story about the users who visited your Web. I will create a clear reporting system. Thanks to it you can find out how users behave on your Web and why they do so.

Acomware

Acomware is an agency where I had my first official job as a PPC trainee. Thanks to this experience I gained a basic overview of how it works in regular agencies.

Acomware

Advertia Digital

I help the Advertia guys with digital analytics and marketing technologies in general.
advertia digital

Optimics

My role in Optimics began as an analyst, which is why I am still very focused on data and data interpretation. Over time, I moved to a more sales / business development position. Together with the rest of the team, I help lead the business in terms of acquisition and working with key partners like Google, with whom I work very closely and regularly attend events in Warsaw and Dublin. In Optimics, I also provide an overlap into marketing areas. Thanks to Optimics I gained a lot of experience thanks to working for the biggest clients in the Czech Republic (Mall, Skoda, Kiwi, Invia).
optimics

Complex ecommerce consulting

Do you need to devise your entire online strategy? Thinking how to move your startup further? Do you want to know the opinion of an experienced expert on your online project? Let’s talk about it. We will discuss whether your project has a chance on the market, how much it can cost you and how much it can earn.

Data-driven change process

Make use of the full potential your web. Thanks to quality implementation of analytics and testing tools I can increase the efficiency of moving users web and maximize its gains.

Data-driven online marketing

I will create marketing strategies using data and the latest trends which bring measurable results. This will keep your marketing campaigns under control.

Implementace technologií

Implementuji a efektivně spravuji nástroje od Googlu, Facebooku i Seznamu včetně specializovaných nástrojů jako Mixpanel, Hotjar či Adform. Mix technologií neustále rozšiřuji vzhledem k aktuálním trendům.